Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Josipdol kao jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Josipdol. Mandat članova Vijeća traje 4 godine, a članove su birali građani na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Stranačka zastupljenost u Općinskom vijeću, vijećnici kojima mandat miruje ili je prestao, statistički podaci o Vijeću.
 

Predsjednica Općinskog vijeća:
Anđelina Božičević, prof.reh.

 1. Anđelina Božičević – HDZ

 2. Miljenko Božičević – HDZ

 3. Martina Jandrlić – HDZ
 4. Damir Mihaljević – HDZ

 5. Dragan Kolak – HDZ

 6. Darko Poljak – HDZ

 7. Monika Štimac – HDZ 

 8. Zlatko Mihaljević – KL Zlatka Mihaljevića

 9. Ruža Neralić – KL Zlatka Mihaljevića

 10. Josip Vukelić – KL Zlatka Mihaljevića

 11. Alen Žanić – SDP

 12. Ivica Gračanin – SDP

 13. Anamarija Fumić – DP

 14. Sanja Radošević, SDP

1. JOSIP VUKELIĆ, HDZ- Predsjednik općinskog vijeća – VLADAJUĆI

2. DRAGAN RUDANČIĆ, HDZ – Zamjenik predsjednika općinskog vijeća- VLADAJUĆI

3. RUŽICA NERALIĆ, HDZ – vijećnica-VLADAJUĆI

4. IVANA BOKULIĆ, HDZ – vijećnica-VLADAJUĆI

5. SANJA GERIĆ, HDZ – vijećnik-VLADAJUĆI

6. DANICA ŽANIĆ, HDZ – vijećnik- VLADAJUĆI

7. MILAN NERALIĆ, HDZ – vijećnik-VLADAJUĆI

8. VESELJKO ŠEGAN, HDZ – Vijećnik-VLADAJUĆI

9. DRAŽEN GRAČANIN, HDZ – vijećnik-VLADAJUĆI

10. MILANA TURKALJ, SDP – vijećnik-OPORBA

11. MIKO MOGUŠ, Nezavisni – vijećnik-OPORBA

12. TEA TURKALJ, Nezavisni – vijećnica-OPORBA

13. MARICA POLJAK, Nezavisni – vijećnik-OPORBA

14. ĐURO BOCA, Nezavisni – vijećnica- OPORBA

Općinsko vijeće:

 1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
 2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
 3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
 4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
 5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
 6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik općinskog vijeća može u ime općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici općinskog vijeća.

Općinsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svoga djelokruga.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslove i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ako se ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Prijedlozi

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content