Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Josipdol kao jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Josipdol. Mandat članova Vijeća traje 4 godine, a članove su birali građani na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Stranačka zastupljenost u Općinskom vijeću, vijećnici kojima mandat miruje ili je prestao, statistički podaci o Vijeću.
 

Predsjednik Općinskog vijeća:
g. Josip Vukelić

1. JOSIP VUKELIĆ, HDZ- Predsjednik općinskog vijeća

VLADAJUĆI

2. DRAGAN RUDANČIĆ, HDZ – Zamjenik predsjednika općinskog vijeća

VLADAJUĆI

3. RUŽICA NERALIĆ, HDZ – vijećnica

VLADAJUĆI

4. IVANA BOKULIĆ, HDZ – vijećnica

VLADAJUĆI

5. SANJA GERIĆ, HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

6. DANICA ŽANIĆ, HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

7. MILAN NERALIĆ, HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

8. VESELJKO ŠEGAN, HDZ – Vijećnik

VLADAJUĆI

9. DRAŽEN GRAČANIN, HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

10. MILANA TURKALJ, SDP – vijećnik

OPORBA

11. MIKO MOGUŠ, Nezavisni – vijećnik

OPORBA

12. TEA TURKALJ, Nezavisni – vijećnica

OPORBA

13. MARICA POLJAK, Nezavisni – vijećnik

OPORBA

14. ĐURO BOCA, Nezavisni – vijećnica

OPORBA

Općinsko vijeće:

  1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
  2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
  3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
  4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
  5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
  6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik općinskog vijeća može u ime općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici općinskog vijeća.

Općinsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svoga djelokruga.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslove i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ako se ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Općina Josipdol © 2021. Sva prava pridržana.

web: LA/CIS

Skip to content