Načelnik Općine Josipdol

Dragan Rudančić, mag. ing. silv.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti. Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine. Općinski načelnik može dužnost obavljati profesionalno. Mandat Općinskog načelnika izabranog na redovitim i prijevremenim izborima traje do dana proglašenja službenih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.

Sastanak uz prethodnu najavu i dogovor:
– putem telefonskog broja:  581-298, 581-633, 581-305
– putem e-maila: nacelnik@josipdol.hr

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u okviru prava i obveza općine. Ured načelnika obavlja sve stručne i druge poslove od značaja za rad općine.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti. Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine. Općinski načelnik može dužnost obavljati profesionalno. Mandat Općinskog načelnika izabranog na redovitim i prijevremenim izborima traje do  dana proglašenja službenih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.

Općinski načelnik može osnovati stalna i povremena radna i savjetodavna  tijela. Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost  i zakonitost akata upravnog odjela. Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15. rujna  za razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine. Općinsko vijeće može, osim izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od prije podnesenog izvješća o istom pitanju. Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti da Vijeće u roku petnaest dana otkloni uočene nedostatke. Ako Vijeće to ne učini Općinski načelnik je dužan u roku osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada tijela Općine.

Općinski načelnik:

– daje punomoći za zastupanje Općine u pojedinim stvarima,
–  priprema prijedloge općih akata,
– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
–  izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Vijeća,
–  usmjerava djelovanje upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog  djelokruga te nadzire njegov rad,
–  upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
–  odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju  pokretnina i nekretnina, a  najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u  proračunu i provedeno sukladno zakonskim propisima,
–  donosi Pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela,
–  imenuje i razrješava pročelnika,
–  utvrđuje plan prijma u službu u upravni odjel,
–  upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine,
–  upravlja raspoloživim novčanim  sredstvima na računu proračuna Općine
– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
– raspisuje izbore za članove vijeća mjesnog odbora,
– utvrđuje prijedlog proračuna,
– imenuje članove uredništva Službenog glasnika,
– obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom.

Dragan Rudančić rođen je 1984.g. Modruških je korijena i živi u Josipdolu. Oženjen je i otac dviju djevojčica.
 
Nakon završenog Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stječe zvanje magistar inženjer šumarstva. S obzirom da je perspektivan i ambiciozan, svoje znanje dalje usavršava i polaže ispite za ovlaštenog inženjera šumarstva i ovlaštenika lovstva pri HKIŠDT.
 
Svoj radni staž ostvario je u području šumarstva. Političku karijeru započeo je 2010.g. Obnašao je dužnost člana Općinskog vijeća OO HDZ-a u Josipdolu, zamjenika predsjednika Općinskog vijeća, zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića u Josipdolu, člana Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo ŽO HDZ-a Karlovačke županije. Izabran od strane svojih stranačkih kolega, obnaša dužnost predsjednika OO HDZ-a Općine Josipdol. Zaposlen je kao voditelj Uprave podružnice u Ogulinu državnog poduzeća.
 
U svom dosadašnjem radnom iskustvu stekao je širok spektar kompetencija koje su nužne u vođenju lokalne uprave, poduzetnost, organiziranost, proaktivnost, informatičku pismenost, a nadasve empatičnost. Boljitak općine vidi u otvaranju radnih mjesta, aktiviranju poduzetničke zone, razvitku infrastrukture, turizma, promociji proizvoda lokalnih OPG-ova te pomoći roditeljima kroz veću financijsku pomoć pri rođenju djece i školskom obrazovanju.

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content