Načelnik Općine Josipdol

Dragan Rudančić, mag. ing. silv.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti. Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine. Općinski načelnik može dužnost obavljati profesionalno. Mandat Općinskog načelnika izabranog na redovitim i prijevremenim izborima traje do dana proglašenja službenih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.

Svaki utorak u vremenu od 08.00 do 12.00 sati
 
Za drugi termin potrebno je dogovoriti sastanak telefonskim putem na broj telefona: 047-581-298  |  047-581-633   |  047-581-305

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u okviru prava i obveza općine. Ured načelnika obavlja sve stručne i druge poslove od značaja za rad općine.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti. Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine. Općinski načelnik može dužnost obavljati profesionalno. Mandat Općinskog načelnika izabranog na redovitim i prijevremenim izborima traje do  dana proglašenja službenih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.

Općinski načelnik može osnovati stalna i povremena radna i savjetodavna  tijela. Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost  i zakonitost akata upravnog odjela. Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15. rujna  za razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine. Općinsko vijeće može, osim izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od prije podnesenog izvješća o istom pitanju. Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti da Vijeće u roku petnaest dana otkloni uočene nedostatke. Ako Vijeće to ne učini Općinski načelnik je dužan u roku osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada tijela Općine.

Općinski načelnik:

– daje punomoći za zastupanje Općine u pojedinim stvarima,
–  priprema prijedloge općih akata,
– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
–  izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Vijeća,
–  usmjerava djelovanje upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog  djelokruga te nadzire njegov rad,
–  upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
–  odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju  pokretnina i nekretnina, a  najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u  proračunu i provedeno sukladno zakonskim propisima,
–  donosi Pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela,
–  imenuje i razrješava pročelnika,
–  utvrđuje plan prijma u službu u upravni odjel,
–  upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine,
–  upravlja raspoloživim novčanim  sredstvima na računu proračuna Općine
– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
– raspisuje izbore za članove vijeća mjesnog odbora,
– utvrđuje prijedlog proračuna,
– imenuje članove uredništva Službenog glasnika,
– obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom.

Općinski načelnik ima zamjenika. Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Zamjenik na temelju pisanog ovlaštenja Općinskog načelnika obavlja poslove iz njegova djelokruga. Općinskom načelniku ne prestaje odgovornost za obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je povjerio zamjeniku.

Dragan Rudančić rođen je 1984.g. Modruških je korijena i živi u Josipdolu. Oženjen je i otac dviju djevojčica.
 
Nakon završenog Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stječe zvanje magistar inženjer šumarstva. S obzirom da je perspektivan i ambiciozan, svoje znanje dalje usavršava i polaže ispite za ovlaštenog inženjera šumarstva i ovlaštenika lovstva pri HKIŠDT.
 
Svoj radni staž ostvario je u području šumarstva. Političku karijeru započeo je 2010.g. Obnašao je dužnost člana Općinskog vijeća OO HDZ-a u Josipdolu, zamjenika predsjednika Općinskog vijeća, zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića u Josipdolu, člana Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo ŽO HDZ-a Karlovačke županije. Izabran od strane svojih stranačkih kolega, obnaša dužnost predsjednika OO HDZ-a Općine Josipdol. Zaposlen je kao voditelj Uprave podružnice u Ogulinu državnog poduzeća.
 
U svom dosadašnjem radnom iskustvu stekao je širok spektar kompetencija koje su nužne u vođenju lokalne uprave, poduzetnost, organiziranost, proaktivnost, informatičku pismenost, a nadasve empatičnost. Boljitak općine vidi u otvaranju radnih mjesta, aktiviranju poduzetničke zone, razvitku infrastrukture, turizma, promociji proizvoda lokalnih OPG-ova te pomoći roditeljima kroz veću financijsku pomoć pri rođenju djece i školskom obrazovanju.

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content