Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima.

Jedinstveni upravni odjel Općine, u okviru svojeg djelokruga i ovlasti:
– neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
– neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine,
– prati stanje u područjima iz svoga djelokruga i o tome izvještava Općinskog načelnika
– priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće i načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
– pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine i dr.

Općinska uprava organizirana je putem Jedinstvenog upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine i poslovi državne uprave, kada su prenijeti na jedinice lokalne samouprave. Poslovi iz samoupravnog djelokruga odnose se  prvenstveno na pripremu dokumentacije i materijala za sjednice Općinskog vijeća, neposredno izvršavanje zakona, drugih propisa i odluka tijela Općine.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada i za svoj rad je odgovoran Općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova.

Utorak i četvrtak:
08,00 do 12,00 sati

Rad blagajne za uplatu prihoda:
Četvrtak: od 08,00 do 13,00 sati

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content