Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Početna Općinski načelnik Odluke Odluka o korištenju javnih površina u Oštarijama u Dane proslave Velike Gospe od 14.-16.8.2020. godine

Odluka o korištenju javnih površina u Oštarijama u Dane proslave Velike Gospe od 14.-16.8.2020. godine

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRV ATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-01 /20-01/ 03
Ur.br: 2133/13-01-20-01
Josipdol, 7. kolovoza 2020. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 , 144/12, 19/13, 137/ 15), članka 25. Odluke o porezima općine Josipdol"( Glasnik Karlovačke Županije" broj: 16/2013, 1/2014), članka 33. Odluke o upravljanju nekreninama u vlasništvu općine Josipdol ( "Glasnik Karlovačke Županije" broj : 31/2015), te članka l. Odluke o
prodaji robe na javno prometnim površinama ("Glasnik Karlovačke Županije" broj: 26/2009) Općinski načelnik općine Josipdol donosi


ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
Odluke o korištenju javnih provršina u Oštarijama
u dane proslave "Velike Gospe"
od 14. do 16. kolovoza 2020. godine

Odluka o korištenju javnih površina u Oštarijama u Dane proslave Velike Gospe od 14.-16.8.2020. godine.pdf

 
Baner

Općina Josipdol,

Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol


OIB: 65506283455
MB: 2619288

Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poslovni račun
HR32 2400008 1817200003
Karlovačka banka

uredovno vrijeme

Ponedjeljak

11,00 - 14,00 sati

Četvrtak

08,00 - 10,00 sati

11,00-13,00 sati


© Općina Josipdol | sva prava zadržana | privatnost podataka