Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Početna

Natječaj za radno mjesto

E-mail Ispis

Klasa: 112-01/18-01/ 01

Urbroj: 2133/13-02-18-02 od 15. I. 2018.    (231)

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/2008 i 61/2011), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Josipdol raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

– referent za računovodstvo i administrativni referent – 1 izvršitelj.

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 

 

– završena srednja škola ekonomskog smjera, IV. stupanj SSS

– najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

– položen državni stručni ispit

– dobro poznavanje rada na računalima i proračunskog računovodstva.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

U radni odnos ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državi stručni ispit, a koji su u slučaju prijema u službu dužni položiti u skladu sa Zakonom.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mjesto rada je u Josipdolu, Ogulinska 12.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od tri mjeseca. Mjesto rada je u Općini Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na web-stranici Općine Josipdol, www.josipdol.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Josipdol, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Opis poslova i podaci o plaći o radnog mjesta:

kategorija: III, potkategorija: referent, klasifikacijski rang: 11

– sudjeluje u prikupljanju podataka i izradi proračuna za fiskalnu godinu, izrađuje nacrte i prijedloge proračuna za fiskalnu godinu, polugodišnjih i godišnjih izvještaja koje upućuje na odlučivanje općinskom tijelima i prati njihovo provođenje; sastavlja izvješća, analize, preglede i drugu dokumentaciju o ostvarenju proračuna, prikuplja i usklađuje polugodišnja i godišnja izvješća od korisnika proračuna, izrađuje tromjesečna, polugodišnja, devetomjesečna i godišnja izvješća, obavlja kontroliranje financijsko-materijalne dokumentacije, usklađuje analitičke evidencije sa stanjem bilance i glavne knjige;

– izrađuje bruto bilancu i zaključuje listove te brine o urednom knjiženju knjigovodstvenih dokumenta, obračunava plaće djelatnika;

– vodi operativnu evidenciju odnosno knjigu osnovnih sredstava i inventuru po sredstvima i inventuru po vrstama, namjeni, vrijednosti inventurnim brojevima i drugim podacima, vrši obračun otpisa osnovnih sredstava tijekom godine i po godišnjem obračunu i evidentira sve promjene nastale uslijed rashoda, prodaje, uništenja, prijenosa na drugog korisnika i slično;

– vodi sve računovodstvene knjige i liste, vodi knjige ulaznih i izlaznih računa, obavlja likvidaturu, vodi podatke o uplatama prihoda i plaćanje obveza (knjiženje), vodi pomoćne računovodstvene knjige;

– obavlja sve poslove računovodstva za proračunskog korisnika Dječji vrtić Josipdol, trgovačko društvo u vlasništvu Općine Josipdol – Komunalno Josipdol, d.o.o. za komunalne djelatnosti i Turističku zajednicu općine Josipdol;

– obavlja administrativne poslove za potrebe načelnika i Jedinstvenoga upravnog odjela i to: poslovi vezani uz pozivanje i prijem telefonskih poziva, obavlja pisanje i oblikovanje dopisa i drugih poslova za potrebe načelnika, zamjenika načelnika, i za potrebe pročelnika;

– obavlja poslove prijma pošte i e-pošte, vodi urudžbeni zapisnik te vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća, obavlja poslove vezane za pisanje i oblikovanje svih vrsta dopisa, umnožavanje i fotokopiranje raznih materijala po potrebi, obavlja poslove oko otpreme pošte, razvrstavanja i upisuje je u knjigu za preporučenu i običnu pošiljku;

– po potrebi podiže poštu, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

Za svoj rad službenik odgovara pročelniku.

Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava kandidati obavezno prilažu:

– životopis

– preslik domovnice

– preslik svjedodžbe o završenom školovanju

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,

– vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima,

– potvrdu o položenome državnom stručnom ispitu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Kandidat koji je ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol, uz naznaku: »Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu računovođa – administrativni referent u Jedinstveni upravni odjel Općine Josipdol – ne otvaraj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne se mora se izabrati nijedan kandidat te će se u tom slućaju donijeti odluka o poništenju javnog natječaja.

Općina Josipdol

 
Baner

Ostalo

Općina Josipdol,

Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol


OIB: 65506283455
MB: 2619288

Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poslovni račun
HR32 2400008 1817200003
Karlovačka banka

uredovno vrijeme

Ponedjeljak

11,00 - 14,00 sati

Četvrtak

08,00 - 10,00 sati

11,00-13,00 sati


Želite biti informirani

Закажите монтаж системы отопления по лучшей цене в Киеве
Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
captcha 
Uvjeti i odredbe

Poveznice


.tif slikovna datoteka

© Općina Josipdol | sva prava zadržana | privatnost podataka