Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora RH za 2023. godinu.

https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/javni-poziv-za-financiranje-programa-i-projekata-udruga-koje-promicu-poljoprivredu-i-vrijednost-ruralnog-prostora-rh-za-2023-godinu/6227

Rok za podnošenje zahtjeva je 19. srpnja 2023. godine do l6:00 sati.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem Javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po programu je 1.000,00 EUR, a najveći 7.000,00 EUR.

Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa.

Također, prijavitelj može prijaviti program koji će se u određenom postotku ukupnog iznosa sufinancirati iz vlastitog ili drugog izvora. U navedenom slučaju, prijavitelj je dužan izvor i iznos sufinanciranja prikazati u Opisnom obrascu prijave programa i Obrascu proračuna programa te može ostvariti prednost pri financiranju.

Sve zainteresirane za prijavu na ovaj Javni poziv molimo da se jave u Općinu Josipdol se s programom i potrebnom dokumentacijom jave najkasnije do 07.07.2023. te prilikom donošenja odluke o programu/projektu koji žele prijaviti na ovaj poziv prouče Obrazac za procjenu kvalitete prijave u privitku ovog maila.

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

1)         udruga je upisana u Registar udruga sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)

2)         udruga je uskladila svoj statut sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda)

3)         udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

4)         udruga djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske i statutom je opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja

5)         osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga

6)         udruga je ispunila ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge

7)         udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave

8)         protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđene za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c, odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15 i 37/21);

9)         udruga ima: općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili drugi odgovarajući način), odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa

10)       ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2023. godinu

11)       udruga prijavljuje program koji je besplatan za korisnike

12)       osigurala je organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i Programu rada udruge

13)       udruga djeluje najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Javnog poziva u Republici Hrvatskoj

14)       udruge koje imaju prethodno iskustvo u promicanju poljoprivrede i vrijednosti ruralnog prostora.

Prednosti u financiranju ima udruga:

–           čije djelovanje je najvećim dijelom usmjereno na promidžbu poljoprivrede i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske

–           koja ima prethodno iskustvo u promidžbi poljoprivrede i vrijednosti ruralnog prostora Republike Hrvatske

–           koja ima dosadašnje iskustvo uključivanja volontera u provođenju svojih aktivnosti (o čemu prilažu Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja u 2022. godini podnesenog Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

–           koja u provedbi programskih aktivnosti planira uključiti volontere svoje organizacije

–           koja jasno definira plan rada volontera tijekom provedbe programa

–           koja na provedbi programa namjerava zaposliti mlade nezaposlene osobe (do 30 godina) i/ili nezaposlene osobe s invaliditetom odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području o čemu prilažu Izjavu o namjeri zapošljavanja

–           koja definira plan rada mladih nezaposlenih osoba (do 30 godina) i/ili nezaposlenih osoba s invaliditetom odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području

–           koja na provedbi programa, kao i partnerske organizacije, namjerava angažirati stručnjake iz određenih područja za provođenje pojedinih aktivnosti;

–           koja angažira stručnjake za provedbu aktivnosti edukacije, a koji imaju relevantno profesionalno iskustvo i znanje iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja (o čemu prilaže relevantnu dokumentaciju)

–           koja ima pozitivno evaluirane prethodne aktivnosti edukacija od strane polaznika i davatelja financijskih sredstava (o čemu prilaže relevantnu dokumentaciju);

–           koja ima razvijenu suradnju sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim državnim institucijama i javnim ustanovama.

Prihvatljivi tipovi programskih aktivnosti u okviru Javnog poziva koji su obvezni za prijavitelja koji se moraju provoditi su sve dolje navedene aktivnosti:

1.         osiguranje visoke razine standarda i kvalitete usluga pri promidžbi poljoprivrede i ruralnog prostora

2.         podizanje javne svijesti o važnosti poljoprivrede i ruralnog prostora i uslugama koje su dostupne u sklopu programa (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti)

3.         provođenje evaluacije programskih aktivnosti.

Moguće su i druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva Javnog poziva, koje će također biti razmatrane za financiranje.

Program se prijavljuje na razdoblje provedbe od 12  mjeseci s detaljno razrađenim programskim aktivnostima.

Za financiranje nisu prihvatljive sljedeće aktivnosti:

•          programi koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme

•          programi koji sadržavaju isključivo jednu od prihvatljivih aktivnosti

•          programi koji se u cijelosti ili uglavnom bave samo individualnim sponzorstvom za sudjelovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima

•          programi koji se u potpunosti ili uglavnom bave samo individualnim školarinama za studij ili tečajevima

•          znanstveno-istraživački programi

•          programi čije su aktivnosti većinski usmjerene na tiskanje knjiga i brošura

•          programi koji su usmjereni na političke ili religijske ciljeve i/ili aktivnosti

•          programi čija je jedina svrha korist članica/članova udruge.

Prihvatljivi izravni troškovi:

1.         Ljudski resursi (izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima programa ili projekta, izvoditeljima iz udruge i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi programa (ugovor o autorskom djelu i honorar, ugovor o djelu, ugovor o djelu redovitog studenta, ugovor o radu) pri čemu treba navesti ime i prezime osobe koja će biti angažirana, njezine stručne kompetencije, broj mjeseci i mjesečni bruto iznos naknade) do 70% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva.

2.         Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja programskih aktivnosti).

3.         Oprema i roba (do 5% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva)

4.         Ostali troškovi, grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene), medijske/promidžbene aktivnosti, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu programskih aktivnosti i sl.

U okviru programa može se financirati samo ona oprema koja je potrebna za provedbu programskih aktivnosti.

Troškovi putovanja priznaju se ukoliko je putovanje neophodno za provedbu aktivnosti.

Troškovi smještaja priznaju se jedino ako su povezani s neposrednom provedbom programskih aktivnosti i to do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno 3 zvjezdice (hotel, apartman, privatni smještaj).

Prihvatljivi neizravni troškovi programa su: troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva.

U slučaju da udruga djeluje u unajmljenom privatnom prostoru, prilikom prijave programa potrebno je priložiti presliku ovjerenog ugovora o najmu, a koji ne može biti sklopljen s osobama koje obnašaju određene funkcije u upravljanju udrugom, članovi su udruge (ili njihove uže obitelji) ili sudjeluju u provedbi programa.

Prihvatljivi neizravni troškovi programskog prijedloga ne mogu biti veći od 20% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva za provedbu prijavljenog programa.

Trošak solemnizacije bjanko zadužnice dio je prihvatljivih troškova programa te ga je potrebno u okviru Obrasca proračuna (Obrazac B2) predvidjeti posebnom stavkom pod neizravnim troškovima

(Solemnizirana bjanko zadužnica dostavlja se isključivo prije potpisivanja Ugovora i nije potrebno dostaviti je prilikom prijave.)

Obvezni dio dokumentacije čine:

 1. Obrazac B1         Opisni obrazac prijave – obvezno potpisan i ovjeren
 2. Obrazac B2         Obrazac Proračuna programa – obvezno potpisan i ovjeren
 3. Obrazac B3         Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – obvezno potpisan i ovjeren
 4. Obrazac B4         Obrazac Izjave o financiranim projektima/programima udruge iz sredstava Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2022. i 2023. – obvezno potpisana i ovjerena. Izjava se obvezno dostavlja i ukoliko udruzi nisu bili sufinancirani projekti/programi  
 5. Dokument       Obrazac Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 6. Dokument          Popis osoba za koje se traži sufinanciranje s naznačenim bruto iznosom plaća i postotkom (%) sredstava koja se traže od Ministarstva te ukoliko se ne traži sufinanciranje plaća priložiti izjavu o istome
 7. Dokument          Popis zaposlenih osoba u udruzi prema zanimanju i zvanju (ukoliko ne postoje zaposleni/e priložiti izjavu  da udruga nema zaposlenih osoba)
 8. Dokument          Preslika važećeg Statuta udruge prijavitelja i partnerskih udruga ako Statut nije objavljen u Registru udrugate dokaz (dopis) da je Statut predan na               ovjeru Uredu državne uprave radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
 9. Dokument          Preslika Financijskog plana i Programa rada udruge za 2023. godinu;
 10. Dokument          Popis dostavljene dokumentacije s potpisom ovlaštene osobe i pečatom prijavitelja (u okviru opisnog obrasca za prijavu programa)
 11. Dokument          Elektronička verzija cjelokupne dokumentacije prijavljene na Javni poziv na memorijskom štapiću (USB -u)  ne većem od 12MB po obrascu. (Obrazac B1 obavezno u word formatu, Obrazac B2 u Excel formatu, ostala dokumentacija u pdf formatu)
 12. Dokument       Godišnji izvještaj rada prijavitelja (udruga) za prethodno izvještajno razdoblje iz kojeg se vide provedene aktivnosti

Neobveznu dokumentaciju prilikom prijave programa čine (ali koja doprinosi bodovanju):

·        pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju udruga s drugim organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave i ustanovama u provedbi prijavljenog programa

·        pisma preporuke

·        zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruga i u izravnoj su vezi s prijavom na Javni poziv.

Obvezne obrasce za prijavu programa i propisanu dokumentaciju (ne veću od 12MB po obrascu) potrebno je poslati u:

papirnatom i elektroničkom obliku (USB)

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije, nositelja programa. Prijava u elektroničkom obliku (na USB-u) sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku (formalno ovaj oblik prijave ne mora imati potpis, ali može se skenirati prijava u papirnatom obliku s potpisima i pečatom).

Prijave se šalju preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “NE OTVARATI“.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

„Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2023. godinu„

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Prethodno Održana završna konferencija za medije u sklopu provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu 3“

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content