Komunalni red

Općine Josipdol

U provođenju Zakona o komunalnom gospodarstvu komunalni redar obavlja poslove nadzora nad provedbom Odluke o komunalnom redu i druge poslove određene Odlukom o komunalnom redu (npr. nadzor nad provedbom Odluke o uvjetima i načinu držanju kućnih ljubimaca, i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama).

U provedbi nadzora nad provedbom Odluke o komunalnom redu komunalni redar je ovlašten:

 • zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 • uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 • zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,
 • prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),
 • obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama poduzimanje mjera za održavanje komunalnog reda propisanih odlukom o komunalnom redu odnosno poduzimanje drugih mjera propisanih zakonom.
Osim obavljanja poslova propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu komunalni redari imaju ovlasti obavljanja poslova nadzora propisanih i drugim zakonima.

Prema odredbama čl. 6. st.2. i čl. 10. Zakona o zaštiti od buke (“Narodne novine” br. 30/09, 55/13 i 153/13) komunalno redarstvo vrši:

 • kontrolu uporabe elektro akustičnih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljskim terasama) i
 • kontrolu razine buke.

Provodeći Zakon o građevinskoj inspekciji komunalno redarstvo vrši nadzor građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje, koji nadzor se provodi:

 • u vezi s građenjem i izvođenjem radova koji se prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, a to su odredbe Zakona o gradnji, grade, odnosno izvode:
  • na temelju rješenja koje se donosi na temelju propisa kojima se uređuje komunalno gospodarstvo,
  • bez građevinske dozvole, glavnog projekta, odnosno drugog akta – jednostavne i druge građevine i radovi
 • uklanjanjem ruševina zgrada,
 • otklanjanjem oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, uključujući i one upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili pojedinačnu građevinu koja se nalazi u kulturno – povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar,
 • provedbom zahvata u prostoru koji nisu građenje, osim rudarskih radova,
 • dovršenjem zgrade u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice u skladu s građevinskom dozvolom,
 • provedbom odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova koju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi na temelju posebnog zakona kojim se uređuje gradnja,
 • izlaganjem energetskog certifikata.

U okviru svoje nadležnosti na temelju propisa kojima je uređeno građenje i drugih propisa, vezanih uz područje građenja, komunalni redar ovlašten je:

 • ući na građevnu česticu, odnosno pripadajuće zemljište zgrade ili druge građevine, gradilište i druga zemljišta, bez obzira na njihovu namjenu te ih pregledati,
 • utvrditi identitet osoba i od njih uzimati izjave,
 • izvršiti uvid u dokumentaciju,
 • obaviti pregled,
 • prikupljati dokaze te obaviti i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Provodeći Zakon o održivom gospodarenju otpadom komunalni redar vrši nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona u dijelu koji se odnosi na gospodarenje komunalnim otpadom te poduzima:

 • mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
 • mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

Provodeći Zakonom o cestama nadzire:

 • izvođenje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta te kontrolu i nadzor nad izvođenjem tih radova,
 • zaštitu nerazvrstanih cesta i poduzimanje i provođenje mjera za njihovu zaštitu.
 • kontrolu prekopa
 • kontrolu oštećenja kolnika, nogostupa, prometne signalizacije i sl.
 • kontrola bespravnih reklama, putokaza, prometnih znakova

Pri tome je komunalni redar ovlašten na odgovarajući način obavljati poslove i poduzimati mjere, kao i inspektor cesta, koje su propisane člankom 112. Zakona o cestama i člankom 6. Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta (“Narodne novine” br. 22/14)

 • rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda
 • predložiti izdavanje prekršajnog naloga,
 • naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja,
 • poduzeti na odgovarajući način ostale mjere, koje je ovlašten poduzimati inspektor cesta.

Ovlasti komunalnog redara:

 • rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda
 • predložiti izdavanje prekršajnog naloga,
 • naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.

Provodeći Zakon o zaštiti životinja i Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca nadzire:

 • dovođenje kućnih ljubimaca u građevine javne namjene i na javne površine,
 • držanje kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama,
 • uvjete i način držanja pasa.

Ovlasti komunalnog redara:

U obavljanju nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo i Odlukama Općinskog vijeća.

Nadležnost veterinarske inspekcije:

 • kontrolira uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, ukoliko komunalni redar procijeni da ne može samostalno utvrditi postoje li okolnosti koje upućuju na činjenicu da posjednik kućnog ljubimca nije osigurao uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama. U tom slučaju veterinarska inspekcija dužna je te okolnosti samostalno utvrditi i poduzeti odgovarajuće mjere, koje uključuju izricanje novčanih kazni, ali i zaštitne mjere oduzimanja kućnog ljubimca (koju ovlast komunalni redari nemaju),
 • vrši nadzor nad označavanjem pasa, mačaka, koji moraju biti upisani u Upisnik kućnih ljubimaca, kao i njihovim cijepljenjem,
 • vrši nadzor i kontrolu rada skloništa za životinje i higijenskih servisa u pogledu smještaja, načina izgradnje, opreme i načina rada te poduzima prema njima odgovarajuće upravne mjere ili im izriče novčane kazne propisane Zakonom o zaštiti životinja.
 • kršenje javnog reda i mira
 • zagađenje zraka, vode, svjetlosno zagađenje te opasna zračenja
 • kućni red i drugi odnosi između vlasnika stanova u višestambenih zgradama,
 • građenje čvrstih objekata,
 • sporovi između vlasnika susjednih parcela (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode i sl.)

Komunalno redarstvo nadzire i druge Odluke općinskog Vijeća Općine Josipdol vezane za komunalno gospodarstvo kojima su propisane ovlasti redarima za kontrolu odluka i nadzor. Komunalno redarstvo nadzire i ostale Zakone u kojima su propisane ovlasti nadzora komunalnog redara.

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content