Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Sjednice

Saziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Josipdol (.,Glasnik Karlovačke Županije„ broj: 49/2013. )

SAZIVAM

16. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol koja će se održati dana 22. rujna 2016. godine

(četvrtak) u prostorijama Općine Josipdol, Ogulinska ulica 12, sa početkom u 16.00 sati.

 

 

Saziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol.pdf

   

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

ZAKLJUČAK o provedenoj javnoj raspravi za osnivanje mjesnih odbora na području općine Josipdol.pdf

ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Josipdol.pdf

ODLUKA o utvrđivanju ekonomske cijene u Dječjem vrtiću Josipdol.pdf

Zaključak o odbijanju Prigovora ŽU Katarine i DPD Sv. Ivan Pavao II.pdf

ODLUKA o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja centralne zone mješovite namjene naselja Josipdol.pdf

ODLUKA o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol.pdf

ODLUKA o načinu sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Modruš.pdf

ODLUKA o prihvaćanju prijedloga prvih Izmjena i dopuna proračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2016. godinu.pdf

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE lNFRASTRUKTURE I NABAVE OPREME ZA 2016. GODINU.pdf

ODLUKA o prihvaćanju prijedloga prvih Izmjena i dopuna proračuna općine Josipdol za 2016. godinu.pd

Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf

 

Saziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća općine Josipdol ( .. Glasnik Karlovačke Županije " broj: 49/2013. ,),

 

SAZIVAM

14. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol koja će se održati dana  20. lipnja 2016. godine (ponedjeljak) u prostorijama općine Josipdol, Ogulinska ulica 12. sa početkom u 14.00 sati.

 

 

Saziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol.pdf

 

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Turističke zajednice Općine Josipdol za 2015. godinu.pdf

- Izvršenje proračuna Turističke zajednice Općine Josipdol za 2015.godinu.pdf

ODLUKA o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Josipdol za 2015. godinu.pdf

OPĆINA JOSIPDOL - Izvršenje Proračuna za 2015 - opći dio.pdf

OPĆINA JOSIPDOL - Izvršenje Proračuna za 2015 - organizacijska klasifikacija.pdf

OPĆINA JOSIPDOL - Izvršenje Proračuna za 2015 - programska klasifikacija.pdf

OPĆINA JOSIPDOL - Izvršenje Proračuna za 2015 - ekonomska klasifikacija.pdf

ODLUKA o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2015.godinu.pdf

Dječji vrtić Josipdol - Izvršenje Proračuna - opći dio - 2015.pdf

Dječji vrtić Josipdol - Izvršenje Proračuna - programska klasifikacija -2015.pdf

Dječji vrtić Josipdol - Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji -2015.pdf

Dječji vrtić Josipdol - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji - 2015.pdf

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika.pdf

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf

Izvješće o izvršenju Programa u sportu za 2015. godinu.pdf

Izvješće o izvršenju socijalnog Programa za 2015. godinu.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu.pdf

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf

Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji.pdf

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Josipdol.pdf

Odluka o darovanju računala Osnovnoj školi Josipdol.pdf

Odluka o izboru članova Savjeta mladih općine Josipdol.pdf

Odluka o davanju suglasnosti za legalizaciju gospodarskog objekta.pdf

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2015. godini.pdf

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Josipdol za 2016. godinu.pdf

Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Josipdol u 2015. godini.pdf

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Josipdol za period od 2016 do 2019 godine.pdf

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Josipdol za razdoblje od 2016 do 2018.pdf

 

 

 

 

 

 

Saziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije" broj: 49/2013),

SAZIVAM

13. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol koja će se održati dana 18. ožujka 2016. godine

(petak) u prostorijama općine Josipdol, Ogulinska ulica 12, sa početkom u 13,00 sati.

 

Saziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol.pdf

 

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

ODLUKU o prihvaćanju prijedloga Proračuna općine Josipdol za 2016. godinu.pdf

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Josipdol za 2016. godinu.pdf

ODLUKU o prihvaćanju prijedloga trećih Izmjena i dopuna proračuna općine Josipdol za 2015. godinu.pdf

ODLUKA o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog Vijeća Općine Josipdol .pdf

ODLUKA o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana prorčunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2016. godinu.pdf

ODLUKA o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana proračunskog korisnika Turističke zajednice općine Josipdol za 2016. godinu.pdf

ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća općine Josipdol.pdf

ODLUKA o otpisu dospjele i nepodmirene naknade za koncesiju.pdf

ODLUKA o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakupljeni poslovni prostor u poslovnoj zoni „Vojarna II" Oštarije .pdf

ODLUKA o ugostiteljskoj djelatnosti.pdf

ODLUKA O izmjenama i dopunama Odluke o grobljima.pdf

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018. GODINE.pdf

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE JOSIPDOL ZA 2016. GODINU.pdf

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2016. GODINU.pdf

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU.pdf

PROGRAM UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU.pdf

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2016. GODINU.pdf

PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2016. GODINU.pdf

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL ZA 20 16. GODINU.pdf

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVE OPREME ZA 2016. GODINU .pdf

PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU OPĆINE JOSIPDOL ZA 2016. GODINU .pdf

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL U 2016. GODINI.pdf

 

 

 

Saziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Temeljem članka 18. i 85 . Poslovnika Općinskog vijeća općine Josipdol, KLASA: 021-05113-01/03, URBROJ: 2133/ 13-04-13-17 od 17.05.2013. godine ( „Glasnik Karlovačke Županije" broj: 49/2013) ,

SAZIVAM

12. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol, koja će se održati dana 22. prosinca 2015. godine

(utorak) u prostorijama općine Josipdol, Ogulinska ulica 12, sa početkom u 12,00 sati.

 

Saziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol .pdf

 

 

Izvješće sa 11. sjednice Općinskog vijeća

E-mail Ispis

U Općini Josipdol dana 6. studenog 2015. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Zdravka Jandrlića  održana je  11. sjednica Općinskog vijeća sa dnevnim redom;

1. Aktualni sat

2. Prihvaćanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća općine Josipdol

3. Izvješće Općinskog načelnika o radu u razdoblju od ožujka do listopada 2015. godine

4. Prihvaćanje drugih Izmjena i dopuna Proračuna općine Josipdol za 2015. godinu

5. Prihvaćanje izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2015. godinu

6. Donošenje Odluke o  prijenosu poslovnih udjela t.d. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. na Karlovačku Županiju

7. Donošenje Odluke o razrješenju mrtvozornika dr. Karmen Krpan Krizmanić i imenovanju mrtvozornika dr. Petre Šuljić

8. Donošenje Odluke o dodjeli finacijske potpore Općini Saborsko

9. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Josipdol

10. Donošenje Odluke o usvjanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za općinu Josipdol

 

Više...
   


Stranica 2 od 5

Želite biti informirani

Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
Uvjeti i odredbe
Hvala na vašoj prijavi

Općina Josipdol,
Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol
Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poveznice

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA JOSIPDOL

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 940-01/17-01/ 36

UR.BROJ: 2133/13-01-17-01

JOSIPDOL, 30. lipnja 2017. godine

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je

izvedena nerazvrstana cesta u Josipdolu, Karlovačka ulica


1. NC JOSIPDOL broj 17. - DRŽAVNA DESTA D-23- GROBLJE JOSIPDOL-PRISTUPNA

CESTA PREMA GROBLJU JOSIPDOL - k.č.br. 150, k.o. Josipdol

 

2. NC JOSIPDOL broj 18. - DRŽAVNA CEST A D-23 - ODVOJAK

KARLOVAČKA ULICA - k.č.br. 156/3 , k.o. Josipdol

 

Općina Josipdol, kao nositelj prava upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Josipdol, započinje se postupkom evidentiranja navedene nerazvrstane ceste u Josipdolu.

 

 

VOJNA POVIJESNA KARTA

 

.tif slikovna datoteka (49MB)

 
 
 
 

 

Obavijest o pogrebima

DRAGAN GAŠPAROVIĆ ( 55)

MODRUŠ 101

07.03.1962. – 05.07.2017.

Ukop će se izvršiti 07.07.2017. u 16,00 sati u groblju Josipdol

l


 


JURE BOKULIĆ ( 68)

CAREVO POLJE 68

18.08.1948.-07.07.2017.

Ukop će se izvršiti 08.07.2017. u 16,00 sati u groblju Josipdol